Polityka prywatności

§ 1 – Informacje ogólne

 1. Serwis internetowy akademia.voila.edu.pl (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Dorotę Biele prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Języka Francuskiego VOILA Dorota Biele”, ul. Zgoda 3/18, 00-018 Warszawa, NIP: 1181699256, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator”). Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób Administrator będzie zbierać, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać dane, w tym dane osobowe użytkowników Serwisu.
 2. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku:
  1. ich dobrowolnego podania przez Użytkownika (np. w związku z wypełnieniem formularza podczas rejestracji do Serwisu, składając zamówienie na Produkty, zapisując się do newslettera, jak również nawiązując kontakt z Administratorem, w tym osobiście, pocztą elektroniczną, telefonicznie czy za pomocą mediów społecznościowych),
  2. stosowania plików cookies podczas odwiedzania strony internetowej Serwisu – zarówno własnych, jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych
  3. stosowania narzędzi do analizy statystyk Serwisu, takich jak Google Analitycs. 
 3. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem oraz tworzenia statystyk i analiz.

  § 2 – Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Języka Francuskiego VOILA Dorota Biele z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgoda 3/16, 00-018 Warszawa.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem.
  3. Rodzaj danych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora może obejmować następujące dane osobowe: imię i nazwisko użytkownika oraz jego dane kontaktowe (w tym adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail), dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (w tym nazwę, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP)
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu:
   1. niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu umożliwienia realizacji wzajemnych zobowiązań (np. dostarczenie Użytkownikowi zamówionych Produktów, dokonywanie rozliczeń płatności otrzymanych od Użytkownika);
   2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu biznesowego Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby umożliwić:
    1. komunikowanie się z Użytkownikami w sprawie wszelkich zapytań i reklamacji otrzymywanych od Użytkowników;
    2. realizację wymogów prawnych;
    3. ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych Administratora;
    4. prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (np. w drodze newslettera);
    5. przeprowadzenie badania w celu zrozumienia potrzeb Użytkowników i sposobu, w jaki korzystają z usług i produktów Administratora
    6. zbieranie informacji statystycznych i analizę zachowań Użytkowników w Serwisie.
  5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów opisanych powyżej następuje tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich osiągnięcia.
  6. Administrator wykorzystuje dane osobowe w sposób określony w niniejszej polityce, jeśli Użytkownicy wyrazili na to zgodę. Administrator może także wykorzystywać dane osobowe Użytkowników, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator (np. obowiązki podatkowe, reagowanie na wnioski o dostęp do danych, zgłaszanie naruszeń danych osobowych organom nadzorczym).
  7. W celu realizacji Umowy, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika określonemu zewnętrznemu dostawcy usług informatycznych.
  8. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, prawne, marketingowe, związane z zarządzaniem relacjami z klientami (CRM).  
  9. Administrator udostępnia informacje dotyczące Użytkowników powyższym dostawcom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia przez nich usług zamówionych przez Administratora. Administrator nie udostępnia informacji dotyczących Użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych.
  10. Informacje gromadzone na temat Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać przekazane do takich stron trzecich. Administrator przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i bezprawnemu wykorzystaniu danych osobowych. W szczególności przekazywanie danych do takich podmiotów wspierane jest przez odpowiednie zobowiązania umowne w celu zapewnienia, że odpowiednie techniczne i organizacyjne zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych zostały wprowadzone.
  11. Administrator może przechowywać dane osobowe przez następujące okresy:
   1. w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – przez okres wykonywania umów oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;
   2. w przypadku przesłania nieodpłatnego Produktu Administrator przetwarza dane do momentu zrealizowania usługi;
   3. w przypadku przesyłania newslettera, Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
   4. w przypadku przesyłania zapytań, do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi;
   5. w przypadku prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
  12. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa
   1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii, a także innych informacji o tym, jak Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma powodu by Administrator nadal przetwarzał dane osobowe Użytkownika;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
   7. prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w przypadku gdy decyzja ta ma dla Użytkownika prawny lub znaczący wpływ;
   8. prawo wycofania zgody, w dowolnym momencie, gdy Administrator opiera się na zgodzie przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika;
   9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt);
  13. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Użytkownik, którego dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@voila.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Języka Francuskiego VOILA Dorota Biele, ul. Zgoda 3/18, 00-018 Warszawa. 
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy lub otrzymywanie newslettera oraz nieodpłatnego Produktu. 
  15. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  § 3 – pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych

  1. W ramach działalności Serwisu są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące. 
  2. Pliki cookies mogą być:
   • plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej; 
   • plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. 
  3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach: 
   • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu; 
   • zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Serwisu;
   • zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej; 
   • zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu. 
  4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
  5. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. 
  6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników w przeglądarce. 
  7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe. 
  8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
  9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych: 
  10. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.
  11. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które służy do analizy statystyk stron internetowych.
  Copyright © 2024 Centrum Języka Francuskiego VOILA.